Ban Giám Hiệu trường THPT Chuyên Bạc Liêu

Ban Giám Hiệu trường THPT Chuyên Bạc Liêu

792

NGUT. Đỗ Thanh Hân            Chức vụ : Q.Hiệu trưởng

 Trách nhiệm:

clip image004 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 

Quản lí điều hành mọi hoạt động của nhà trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường;…

– Chủ tài khoản 1.

Liên hệ:

– Email: dthan62@yahoo.com.vn

– ĐT: 0988991662

Ths.  Phạm Thị Hoài Hương               Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

Thực hiện và chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với cán bộ viên chức Trường về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị…

– Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị,…

– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền

Liên hệ:

– Email: 

– ĐT: 

ThS. Trương Công Phúc        Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

clip image006 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Trách nhiệm:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về

những nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.

– Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: tư tưởng, chính trị, công tác học sinh và Đoàn thể trong trường,…

– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

Liên hệ:

– Email: phucdhbl@yahoo.com.vn
– ĐT: 0981161252