Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch...

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

50

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

GD&TĐ – Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn các Sở GD&ĐT, các ĐH, trường đH và CĐ, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014, ước thực hiện năm 2015 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016.

Cụ thể, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2014 và ước thực hiện năm 2015 gồm

Công tác quản lý, chỉ đạo triển khai đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp/lồng ghép vào các môn học và tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong các cấp học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên về phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào trong các môn học của các cấp học và các trình độ đào tạo (số lượng giáo viên các cấp học được tập huấn ở địa phương, số lượng tài liệu được cung cấp, số lượng các trường triển khai nội dung giáo dục bảo vệ môi trường).

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy – học tập về môi trường.

Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, các hoạt động xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, ngày Đa dạng sinh học quốc tế, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Phân tích, đánh giá các mặt được, chưa được, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên. Kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong đơn vị…

Về kế hoạch BVMT năm 2016 gồm: Các hoạt động triển khai nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”, cụ thể:

Xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng, băng hình về BVMT cho các cấp học và các trình độ đào tạo.

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các môn học) cho giáo viên, giảng viên.

Hội thảo và các hình thức tổ chức các hoạt động như tổ chức các cuộc thi, tổ chức sáng tác tranh cổ động về chủ đề bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về tình hình hoạt động triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2014, ước thực hiện năm 2015, kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016 về Bộ trước ngày 30/6.

GD&TĐ